honey_007

110 tekstów – auto­rem jest ho­ney_007.

Byłeś moim światłem. Te­raz, gdy od­szedłeś, uświado­miłam so­bie, jak bar­dzo boję się ciemności... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 31 stycznia 2012, 13:36

Ukocha­ny przy­jaciel, ka­wa w słoneczny po­ranek, dzień dob­ry dla bab­ci, uśmie­chnięty szef, trzy kos­tki cze­kola­dy, przep­raszam w win­dzie i wy­god­ne bu­ty...a To­bie ile pot­rze­ba by przeżyć uda­ny dzień? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 listopada 2011, 21:09

Są chwi­le gor­sze niż ko­niec czy śmierć,
to te chwi­le tuż przed...
Bo chcesz zawrócić, ale już nie możesz; chcesz coś po­wie­dzieć, ale bra­kuje ci słów; chcesz zro­bić co­kol­wiek, ale bra­kuje ci odwagi... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 sierpnia 2011, 18:09

Trze­ba uważać o czym się marzy...

...wczo­raj przez chwilę chciałam po­być sa­ma, te­raz nie pot­ra­fię wy­leczyć się ze swo­jej samotności. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 sierpnia 2011, 18:26

Miłość?
Ktoś mi opo­wiadał, że o niej słyszał... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 czerwca 2011, 21:57

Na ra­zie zam­knęłam za sobą przeszłość.
Py­tasz na jak długo?
Kiedyś mam nadzieję, będę mogła od­wrócić głowę i bez żalu wspom­nieć, że po pros­tu było za wcześnie na naszą miłość... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 czerwca 2011, 10:59

Cza­sami sny kłują nas bar­dziej niż rzeczywistość... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 czerwca 2011, 23:19

Jak odejść?
Tak, by mo­je życie nie po­zos­tało książką bez epilogu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 czerwca 2011, 12:44

~ Ptaki nadziei ~

Do niedaw­na mieliśmy wspólne marzenia,
te­raz muszę nau­czyć się marzyć sama.
Nie będzie już tych dwoj­ga brązo­wych oczu,
których spoj­rze­nie zaw­sze przy­nosiło mi spokój,
ani de­likat­nej dłoni tak zachłan­nie szu­kającej mojej.
Po­wolut­ku wspi­nałam się scho­dami do twojego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 maja 2011, 13:50

Jak­by to było choć raz nie dos­trze­gać og­ra­niczeń, tyl­ko widzieć możliwości... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 8 maja 2011, 11:40

honey_007

Codziennie upadam... Codziennie się waham... Codziennie się podpieram... Ale dźwigam cały mój świat I dźwigać będę…

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

honey_007

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność